About Us

ठाणे महानगर पालिकेच्या कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव आणि कै . यशवंत रामा साळवी तरण तलावांचे नवीन वार्षिक प्रवेश अर्ज सोडण्याबाबत खालील प्रमाणे :

कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव व कै.यशवंत रामा साळवी तरण तलाव येथे ऑनलाईन *नवीन प्रवेश अर्जा बाबतची प्रक्रिया* माहे मे 2019 च्या प्रथम सप्ताहात प्रदर्शित करण्यात येईल..