ठाणे महानगर पालिकेच्या कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव आणि कै . यशवंत रामा साळवी तरण तलावांचे नवीन वार्षिक प्रवेश अर्ज सोडण्याबाबत खालील प्रमाणे :

मागील सहा महिन्यामध्ये ऑनलाईन प्रवेशासाठी अर्ज केलेले सभासदांनी ऑगस्ट महिन्यामधील ऑनलाईन प्रवेशासाठी पुन्हा अर्ज करणे बंधनकारक राहिल.

ठाणे महानगर पालिकेच्या कै. यशवंत रामा साळवी तरण तलाव मनिषा नगरा कळवा व कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव ठाणे येथे नविन वार्षिक प्रवेशासाठी ऑनलाईन पध्दतीने दि. 25/08/2019 ते दि.31/08/2019 रोजी सायंकाळी 5.00 वाजेपर्यंत ऑनलाईन प्रवेश अर्ज स्विकारण्यात येतील.

एकुण अर्जांपैकी 250 अर्जदारांसाठी लॉटरी पध्दतीने प्रवेश देण्यांत येईल. सदर सोडत गडकरी रंगायतन ठाणे या ठिकाणी दि. 13/09/2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता करण्यांत येईल

लॉटरी पध्दतीने निवड झालेल्या एकुण 250 सभासदांनी संबधित तरण तलाव कार्यालयात रोख / धनादेशाव्दारे दि. 15/09/2019 ते दि. 15/10/2019 या तीस दिवसांचे कालावधीतच प्रवेश घेणे आवश्यक असुन मुदतीनंतर प्रवेश देण्यांत येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

प्रवेश घेताना रजिस्ट्रेशन फॉर्मची प्रत, जन्म दाखला/ वयाचा विहित नमुन्यातील वैद्यकिय दाखला, व दोन पासपोर्ट साईज अद्यावत फोटो सादर करणे आवश्यक आहे.

वैद्यकीय व जन्म दाखल्याची प्रत वेबसाईट वरुन डाऊनलोड करुन द्यावी.

ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बाबत अथवा इतर माहितीसाठी हेल्पलाईन क्र. 8928107099 वर स‍काळी 10.00 ते 6.00 या काळावधीत संपर्क करणे