News

10 January 2019

ठाणे महानगरपालिकेच्या कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव आणि कै .यशवंत रामा साळवी तरण तलाव

ठाणे महानगरपालिका

ठाणे महानगर पालिकेच्या कै. यशवंत रामा साळवी तरण तलाव मनिषा नगर कळवा व कै. मारोतराव शिंदे तरण तलाव ठाणे येथे नविन प्रवेश अर्ज ऑनलाईन द्वारे दि. १४/०१/२...

Read More
10 January 2019

लॉटरी पद्धतीने निवड

ठाणे महानगरपालिका

लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या एकूण फक्त २०० सभासदांनी संबंधित तरण तलाव कार्यलयात रोख /धनादेशाद्वारे दि. २५/०१/२०१९ ते दि. २३/०२/२०१९ या ३० दिवसांचे काल...

Read More
10 January 2019

ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बाबत

ठाणे महानगरपालिका

ऑनलाईन अर्ज सादर करणे बाबत अथवा इतर माहितीसाठी हेल्पलाईन क्र . ८९२८१०७०९९ वर सकाळी १०. ०० ते ०६.०० या कालावधीत संपर्क करणे . ...

Read More