News

20 January 2019

लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या एकूण फक्त २०० सभासदांनी संबंधित तरण तलाव कार्यलयात रोख /धनादेशाद्वारे दि. २५/०१/२०१९ ते दि. २३/०२/२०१९ या ३० दिवसांचे कालावधीतच प्रवेश घेणे आवश्यक असून तदनंतर / मुदतीनंतर प्रवेश देण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

ठाणे महानगरपालिका

लॉटरी पद्धतीने निवड झालेल्या एकूण फक्त २०० सभासदांनी संबंधित तरण तलाव कार्यलयात रोख /धनादेशाद्वारे दि. २५/०१/२०१९ ते दि. २३/०२/२०१९ या ३० दिवसांचे काल...

Read More